top of page

Vandet i min sø er uklart/der er mange alger - hvordan kommer jeg i gang?

Vandet i min sø er uklart/der er mange alger - hvordan kommer jeg i gang?

Brug venligst kontaktformularen her på hjemmesiden - eller kontakt Poul Hauberg-Jensen på telefon 2066 8000 for en aftale om en uforpligtende besigtigelse.

IMG_0677.JPG
Hvordan virker bakterierne

Produktet og metoden udnytter naturlige processer i vandmiljøet. Metoden er miljøvenlig og ufarlig, og væsentlig billigere og mere skånsom end alternativer som opgravning, afvanding og fysisk fjernelse af bundslam. Der er tale om et produkt bestående af rent vand med et konsortium af 13 naturligt forekommende bakterier uden kemi, tilsætningsstoffer, genmodifikation eller andet.

 

Produktet er løbende udviklet over ca. 40 år, og det har med succes for vandmiljøet været anvendt i en række lande og under forskellige klimatiske forhold - også sammenlignelige med danske - til at rense vandområder for bl.a. iltfattigt slamlag på bunden. En beskrivelse af metode, dokumentation mv. kan findes på denne hjemmeside:

Erfaringerne med tilsætning af bakterierne viser, at bundslammet bliver reduceret, lugtgener bliver fjernet og vandet bliver klarere. Ligeledes har nogle af bakterierne en reducerende virkning på coliforme bakterier og på olieholdige stoffer/PAH-forbindelser.

Vand_i_balance_01_low.JPG

Er der noget, som bakterierne ikke er virksomme over for?

Er der noget, som bakterierne ikke er virksomme over for?

Ja, fosfor bliver ikke fjernet/omsat. Bakterierne omsætter bundslam men ikke egentligt sediment i form af f.eks. sand. Dette medfører, at hvis der er problemer med store sandaflejringer i et forsinkelsesbassin, ja så skal traditionelle løsninger som opgravning ind i billedet. Er der i forsinkelsesbassinet også bundslam, er metoden med bakterier absolut en mulighed som supplement til opgravning og bortskaffelse. Ved at tilsætte bakterier med adskillige års mellemrum, vil der i disse tilfælde kunne hoppes over enkelte af af de væsentligt dyrere metoder som opgravning og oppumpning. Omkostningerne til vedligeholdelse af forsinkelsesbassinet bliver over en årrække således mindre. Samtidig bliver de negative påvirkninger af omgivelser og naboer også væsentligt nedsat.

IMG_0684.JPG

Hvad koster rensning af en sø med bakterierne?

Hvad koster rensning af en sø med bakterierne?

Baseret på en besigtigelse af søen, dens størrelse og tilstand  kan microbes.dk udarbejde et konkret tilbud indeholdende tilsætningsplan, tidsplan, bakterier og praktisk arbejde. Lokale ønsker og behov kan indarbejdes.

 

Da bakterierne typisk binder sig til den biofilm, der findes i den våde bund og sider, er mængden af bakterier i højere grad afhængig af “det våde areal” end af rumfanget af søen.

 

 

Prisen for tilsætning af bakterier til en sø inkl. materialer og arbejdsløn ligger typisk på mellem 15.000 kr. og 100.000 kr. excl. moms afhængig af størrelse. For mindre søer er der også mulighed for - efter at microbes har foretaget den første tilsætning - at lodsejeren selv kan stå for de efterfølgende tilsætninger efter en instruktion.  

 

Hvordan foregår tilsætningen af bakterier til vandområder rent praktisk

I søer og større vandområder foregår tilsætning ved hjælp af en pumpe påsat et terrængående køretøj, hvorfra væsken sprøjtes ud. I de store søer kan tilsætning fra land suppleres med tilsætning fra en båd.

 

I små områder - havebassiner og gadekær - sker tilsætning af bakterier typisk ved at hælde væsken ud ved at gå rundt langs kanten.

IMG_0671.JPG
IMG_0675.JPG
Hvordan er bakterierne skånsomme over for dyr og planter?

Bakterierne er naturligt forekommende og ufarlige for mennesker, dyr og planter. Alternativet til denne metode vil typisk være oppumpning eller opgravning af bundslam samt tilsætning af forskellige kemikalier til vandområdet. En opgravning af bunden af en sø er for naturen ofte et meget voldsomt fysisk indgreb, der  også negativt påvirker områdets rekreative værdiflora og fauna. Ligeledes vil sådanne metoder ofte resultere i, at søen og omgivelser i lang tid er skæmmet af indgrebet.

Screen Shot 2018-08-13 at 18.22.54.png
Lily Pads

Er produkterne til landbrug godkendt til økologisk brug?

Er produkterne til landbrug godkendt til økologisk brug?

Ja

Hvem er jeres typiske kunder?

Vores metode med bakterier klarer problemer både i små havebassiner og i søer, der er flere hektar store.

 

Typiske kunder er lodsejere med søer, voldgrave og havebassiner, hvor der er problemer med vandkvalitet, alger og bundslam.

 

Desuden kommuner, der ejer søer på kommunale områder i f.eks. parker og skove

 

Spildevandsforsyningsselskaber, der ejer forsinkelsesbassiner, er også kunder.

 

Vi har produkter udviklet specielt til vandområder med fisk og fiskeproduktion - Til put and take søer.

 

Til planteavl sælger vi typisk produkter til både konventionelt og økologisk landbrug, ligesom vi har enkelte vinbønder som kunder.

Læs mere om produkter og anvendelse af dem med de nedenstående links.

Anker 1

Ja, det kan vores produkt Microbe-Lift IND. Der er i udlandet - bl.a. USA - omfattende, positive erfaringer og resultater med at bruge dette produkt - se præsentationen her ved siden af med erfaringer fra spildevandssystemer i to byer i Californien.

 

(Dansk label til Microbe-Lift IND nedenfor) (Præsentation af produktet under label)

Screenshot 2020-11-22 at 16.04.56.png
bottom of page