top of page

Spildevand


Sammen med Aarhus Vands folk i marken har vi i praksis evalueret metoden med tilsætning af et konsortium af bakterier til reduktion af svovlbrinte og fedt i spildevandsledninger og pumpebrønde ved tre forskellige lokaliteter – se vedhæftede ”Evaluering Aarhus Vand AS.pdf” fra 24. februar 2021. Resultaterne er éntydige og taler for sig selv efter 1½ år. Siden oktober 2019 har vores særligt udvalgte bakterieblanding med succes fjernet svovlbrinte i spildevandsledningen i Jægergårdsgade

Metoden og bakterie-blandingerne anvendes med succes i en række lande – også lande med klimatiske forhold  som de danske.

Læs den her

Til spildevandssystemer leverer vi særligt udviklede bakterie-blandinger, der enkelt og effektivt fjerner dårlig spildevandslugt. Desuden omsætter bakterierne svovlbrinte og er dermed aktivt med til at forebygge, at rørene korroderer på grund af svovlsyre. Bundslam og visse PAH-forbindelser samt fedtaflejringer kan desuden omsættes af bakterierne.

 

Metoden udnytter naturlige processer i vandmiljøet. Metoden er miljøvenlig. Der er tale om et produkt bestående af rent vand tilsat en række naturligt forekommende bakterier helt uden kemi, tilsætningsstoffer, modifikation eller andet. De naturligt forekommende bakterier i  blandingen har forskellige egenskaber, og blandingen er udviklet og målrettet over adskillige år. Bakterierne er sikkerhedsmæssigt vurderet på niveau BS1, som er det sikreste niveau af de fire niveauer, som bakterier risikomæssigt vurderes efter. Dette svarer sikkerhedsmæssigt til et fysiklokale i en folkeskole.  Med denne naturlige løsning kan flere problemer i spildevandsledninger løses og forebygges under betryggende arbejdsmiljøforhold. 

 

Metoden og bakterie-blandingerne anvendes med succes i en række lande – også lande med klimatiske forhold  som de danske.

 

I nedenstående bilag er informationer om virkemåde, teori samt stribevis af praktiske eksempler, hvor problemer med svovlbrinte, fedt, olie og andet ”guf” løses af driftsfolkene ved at tilsætte bakterierne i ledninger, pumpestationer, septiktanke og bassiner:

  • 3 sider med foreløbige resultater af praktisk forsøg fra slutningen af 2019 i gravitationsledning sammen med  Aarhus Vand A/S.

  • En faglig indføring på 4 sider i processer bag fjernelsen af svovlbrinte med bakterierne.

  • På 36 slides gennemgås teori og praksis med reduktion af svovlbrinte, fedt, olie mv. (FOG). Fotos fra pumpestationer og indefra spildevandsledninger viser konkrete eksempler fra spildevandssystemerne i byerne Kerman (14.000 indbyggere) og Fresno (530.000 indbyggere).

 

  • 19 cases fra spildevandssystemer, hvor tilsætning af bakterier har ført til væsentlige gevinster - også reduktion af svovlbrinte – her er 112 siders dokumentation fra Europa, Asien, Afrika og Nordamerika!

 

  • 25 forskellige cases på 80 sider hvor forskellige problemer i relation til spildevand løses ved tilsætning af bakterier – den sidste case med 86 % reduktion af svovlbrinte i løbet af 24 timer.

  • 14 cases på 16 sider med bl.a. løsning af problemer med septictanke.

Bakterier kan bekæmpe svovlbrinte i kloakker

Svovlbrinte kan udvikles i spildevandstekniske anlæg og er farlig for mennesker. Svovlbrinte medfører hurtigere korrosion og dermed forøget vedligeholdelse af spildevandstekniske anlæg. Svovlbrinte er til stor gene for de mennesker, der færdes i stanken. En løsning inspireret fra USA med tilsætning af en særlig udviklet blanding af bakterier i spildevandsledninger er under afprøvning i Aarhus med lovende resultater. Indholdet af svovlbrinte bliver hurtigt reduceret væsentligt og lugten forsvinder efter få dages tilsætning.  

Svovlbrinte er et stort problem på flere måder

Svovlbrinte er et stort problem i mange spildevandstekniske anlæg, bl.a. i rør og bygværker. Svovlbrinten er et potentielt arbejdsmiljøproblem for alle, der arbejder med ledningerne og anlæggene. Desuden giver svovlbrinten anledning til udvikling af svovlsyre, der accelererer korrosion af ledninger, pumpestationer og anden installation, og dermed reducerer anlæggenes levetid. Endelig er svovlbrinte – og især den stinkende lugt - nogle steder til stor gene og ulempe for de mennesker, der bor, arbejder eller færdes i ramte områder.

 

Brancheorganisationen Danva udarbejdede i 2018 en undersøgelse, der viser, at 95 % af de adspurgte forsyningsselskaber i Danmark oplever problemer med svovlbrinte. Derfor er forsyningsselskaberne på udkig efter løsninger på svovlbrinte-problemet.

Det virker i USA – og det virker i Danmark

I efteråret 2019 har Aarhus Vand og firmaet microbes.dk undersøgt, om en nyudviklet blanding af bakterier kan reducere svovlbrinten i en konkret spildevandsledning i centrum af Aarhus og dermed blandt andet afhjælpe omfattende lugtproblemer for beboere, forretningsdrivende, handlende og cafégæster.

 

”I USA er der adskillige spildevandsanlæg og -ledninger, hvor problemer med svovlbrinte og blandt også fedtaflejringer, løses af driftsfolkene ved tilsætning af en særlig blanding af bakterier. Der er tale om naturligt forekommende bakterier med forskellige egenskaber, og blandingen er udviklet og målrettet over adskillige år af Ecological Laboratories Inc.” forklarer Poul Hauberg-Jensen fra firmaet microbes.dk., og han fortsætter: ”Bakterierne er sikkerhedsmæssigt vurderet på niveau BS1, som er det sikreste niveau af de fire niveauer, som bakterier risikomæssigt vurderes efter. Dette svarer sikkerhedsmæssigt til et fysiklokale i en folkeskole”.   

 

Forsøget i Aarhus med tilsætning af bakterier blev gennemført i en gravitationsledning i Jægergårdsgade. Her havde Aarhus Vand modtaget henvendelser fra beboere og caféer om lugtgener. ”Vi udarbejdede en tilsætningsplan baseret på succesfulde erfaringer fra tilsvarende ledninger i Pennsylvania. Et indledende boost af bakterier og derpå en lille, drypvis tilsætning”, fortæller Poul Hauberg-Jensen. ”Det praktiske blev lavet sammen med Aarhus Vands folk, der desuden stod for målinger og observationer af indholdet af svovlbrinten”.

Tilfredse borgere og forretningsdrivende

De foreløbige resultater viser, at metoden virker, og at den virker effektivt. Metoden har givet lovende resultater i en gravitationsledning i Jægergårdsgade. Medarbejdere fra Aarhus Vand har fulgt forsøget tæt, og har målt og observeret. Det er med observationer og målinger dokumenteret, at indholdet af svovlbrinte er nedbragt til et meget lavt niveau. Driftsfolkenes fysiske observationer på stedet og deres gasmåleapparat til sikkerhed viste at svovlbrinten blev stærkt reduceret i ledningen efter få dage. Aarhus Vands interviews med beboere og forretningsdrivende viser, at lugten forsvandt efter nogle få dage, og ikke har været der siden. Disse målinger og observationer fra Aarhus Vand underbygges også af den helt nye Sulfilogger, som Unisense har udviklet. På grafen ses udviklingen af svovlbrinte før, under og efter tilsætningen af bakterier den 7. oktober 2019. I væsentlige dele af forsøgsperioden viser Sulfiloggeren et lavt indhold af svovlbrinte tæt på nul. I enkelte perioder var Sulfiloggeren ikke oppe at køre. I enkelte tilfælde viser grafen nogle peaks, der ikke umiddelbart kan forklares som generelt forøget svovlbrinteindhold. Der er ikke samtidig med disse peaks af de øvrige observations- og målemetoder lugtet eller registreret svovlbrinte.

 

Projektet viser, at efter et initialt boost med bakterieblanding, kan det lave niveau af svovlbrinte opretholdes med en beskeden, løbende tilsætning. Der er ikke observeret uheldige bivirkninger – heller ikke på det nedenfor beliggende Marselisborg Renseanlæg. Den praktiske tilsætning af bakterier kan effektiviseres. Her kan optimeres på beholderstørrelse, pumpesystem, ophæng i brønd mv.

 

På baggrund af de foreløbige positive resultater med reduktion af svovlbrinte og fjernelse af lugten - og for at få resultater og en måleserie over et helt år - fortsætter Aarhus Vand og microbes.dk tilsætningen af bakterier i 2020.

Spildevandsledningjægergård.png

Foto 1: Spildevandsledningen i Jægergårdsgade, december 2019, efter at bakterieblandingen har omsat og fjernet belægninger mv.

Foto: Aarhus Vand.

tilsætning.png

Foto 2: Tilsætning af bakterieblanding med drypvanding i brønd i spildevandsledningen i Jægergårdsgade, december 2019.

Foto: Aarhus Vand.

jægergårdsgade.png

Figur: De første 14 dages målinger efter tilsætning 7.10. 2019 – nederste strækning af Jægergårdsgade ved Restaurant Kohalen.

SpildevandJæger
bottom of page